" School to School – Boston "

תוכנית מפגש וירטואלית שמטרתה לפתח קשרים משמעותיים בין תלמידים בכיתות ה' ו- ו' בישראל ובתפוצות. תלמידי בית הספר שלנו יוצרים קשרים משמעותיים עם תלמידים בקהילת "שיר תקווה", בוסטון. הקשר מתבסס על התנסות בחוויית לימוד משותפת, שתאפשר לתלמידים להתלבט בנוגע לזהות שלהם עצמם, כמו גם לפגוש תלמידים יהודים החיים מעבר לים. מעבר לקשרים מהסוג של 'חברים לעט' התוכנית מזמנת לתלמידים הן  מפגש עם תכנים מעולם היהדות, הרלוונטיים לחייהם, והן שימוש בכלים כגון אינטרנט ווידאו קונפרנס בדרך שמעודדת דיאלוג ולמידה משותפת. התוכנית שמה לה למטרה  להטמיע את הערך 'כלל ישראל', ולאחר מכן לחנך גם ללקיחת אחריות כלפי אותו כלל ישראל תחת הכותרת 'כל ישראל ערבים זה בזה'. התוכנית מבקשת להקנות לתלמידים ולתלמידות את הערך היהודי 'כלל ישראל'. זאת היא עושה באמצעות עיסוק במעגלי זהות. עיסוק שיביא לידי ביטוי הן את המשותף לתלמידים כשייכים לעם אחד, העם היהודי; והן את ההבדלים ביניהם כאזרחי מדינות שונות.

הלימוד החל מן המעגל של הזהות האישית, ימשיך במעגלים של זהות עירונית ולאומית ויסתיים במעגל הזהות של העם היהודי. תהליך כזה יאפשר לתלמידים ללמוד על עצמם ועל חבריהם שמעבר לים, באופן הדרגתי; תוך שהם מתחילים מן המעגל והמוחשי של האני וממשיכים אל מעגלים רחבים ומופשטים יותר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות